FAQS

El conservador-restaurador es dedica a salvaguardar la “part” física dels béns culturals. És aquell professional que té l’educació, el coneixement, l’habilitat i l’experiència adequada per conservar el patrimoni cultural per al benefici de les generacions presents i futures i que ho fa seguint un codi ètic com és el subscrit per la Confederació E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations) des del 1993. (“E.C.C.O., Code of Ethics, 1993”).

Les seves activitats inclouen: l’exàmen i l’estudi tecnològic, la documentació, la conservació preventiva i els tractaments de conservació-restauració dels béns culturals. Alguns professionals treballen en institucions, però la majoria dels conservadors-restauradors són autònoms i tenen, en general, una o dues especialitzacions. Es poden associar entre ells per oferir serveis complerts a nivell de materials o època històrica.

També és competència del Conservador-Restaurador:

Desenvolupar programes de conservació-restauració o de supervisió.

Donar consell i assistència tècnica per a la conservació-restauració del patrimoni cultural.

Preparar informes tècnics sobre el patrimoni cultural, excloent qualsevol judici sobre el seu valor de mercat.

Realitzar investigació en el camp de la conservació-restauració.

Promocionar un major coneixement del que és la conservació-restauració.

Desenvolupar programes educatius i impartir docència sobre conservació-restauració.

Disseminar la informació obtinguda de l’exàmen,
el tractament o la recerca.

Actualment a Catalunya hi ha dos centres on es poden cursar els estudis oficials de conservació-restauració:

Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona (UB)

Actualment ofereix el Grau en Conservació Restauració de Béns Culturals i un Màster oficial en Conservació-Restauració que permet continuar amb el doctorat en l’especialitat de Conservació-restauració.

Escola Superior de Conservació Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC)

Actualment, ofereix el Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals, que queda inclòs a tots els efectes al nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior i serà equivalent al títol universitari de Grau.

També imparteix el Màster en ensenyaments artístics de Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic.