Avís legal

Objecte i Informació General

El present Avís Legal regula l’accés i ús de la pàgina web www.cracpatrimoni.com (d’ara en endavant, “la Web”), que CRAC posa a disposició dels usuaris/es, en qualitat de titular i gestora d’aquests mateixos.

Les dades de CRAC són les següents:

Denominació: ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL “CONSERVADORS-RESTAURADORS ASSOCIATS DE CATALUNYA” (CRAC)

Direcció: Passatge Escudellers, 5. 08002 Barcelona.

Correu electrònic: info@cracpatrimoni.com

Inscrita al Registre d’Associacions: 51518

Aquest Avís Legal regeix l’accés i ús de la Web. No obstant, la utilització d’espais o serveis continguts a la Web pot estar subjecta a altres condicions d’utilització. En aquest cas, s’hauran de complir igualment les condicions que corresponguin, de les quals s’informarà degudament.

CRAC es reserva el dret de, en qualsevol moment, completar, modificar o substituir el present Avís Legal, així com qualsevol altra condició general o particular, donat per entès que la mera publicació de tals canvis a la Web tindrà efectes de notificació. És per aquest motiu que preguem a l’usuari/a que les llegeixi atentament cada vegada que accedeixi al Portal, abstenint-se de fer ús de la Web si no estigués d’acord amb qualsevol de les condiciones establertes.

Drets i obligacions de l’Usuari.

L’accés a la Web és responsabilitat exclusiva dels/les Usuaris/es, i suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús vigents en cada moment, motiu pel qual aquests/es han de llegir atentament el present Avís Legal sempre que accedeixin a la Web. La utilització de qualsevol dels serveis oferts atribueix, des del seu inici, la condició d’Usuari/a i serà considerada acceptació expressa, voluntària i sense reserves d’aquest Avís Legal.

Per l’accés als serveis de la Web, en tot allò que no tingui caràcter gratuït o imposi una sèrie d’obligacions, el/la Usuari/a haurà de ser major d’edat i disposar de la capacitat legal i representació necessària per contractar.

La utilització dels serveis oferts a la Web implica que el/la Usuari/a ha acceptat complir amb els requisits de tals serveis i l’Avís Legal de la Web.

El/La Usuari/a que accedeix a la web es compromet a complir aquest Avís Legal i les especials instruccions d’ús que se li mostrin en cada moment. Així mateix, es compromet a obrar sempre conforme a la Llei, als bons costums i amb bona fe, utilitzant la diligència adequada a la naturalesa del servei que es tracti. Així doncs, el/la Usuari/a no podrà efectuar cap modificació ni cap alteració dels continguts de la Web, a excepció de les dades que el/la Usuari/a hagi introduït, ni perjudicarà de cap manera la seva integritat o el seu funcionament.

CRAC podrà suprimir o suspendre l’accés a la Web a l’/la Usuari/a que hagi incomplert qualsevol de les obligacions expressades en aquest Avís Legal. El/La Usuari/a que incompleixi voluntàriament qualsevol de las obligacions precedents respondrà de tots els danys i perjudicis que, com a conseqüència d’aquests mateixos, causi a CRAC.

Exclusió de Responsabilitat.

CRAC es reserva el dret a interrompre l’accés a la Web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través de la mateixa, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment, per falta de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

CRAC no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada a la pàgina, ni dels danys i perjudicis produïts en el/la Usuari/a derivats de dita informació.

CRAC no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’/la Usuari/a derivats de fallades en la connexió a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la Web o per causes de força major o de cas fortuït.

Propietat Intel·lectual i Industrial. Hipervincles.

Tots els continguts, marques, dissenys, logotips, icones, software, noms comercials, noms de domini, i qualsevol altre signe o element susceptible de protecció per dret de propietat intel·lectual o industrial que formin part de la Web són propietat de CRAC o de domini públic o de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en aquesta i que figuren com a autors o titulars dels drets.

En cap cas s’entendrà que es concedeix cap mena de llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets, ni es confereix cap dret, i en especial, d’explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa i per escrit de CRAC o dels tercers corresponents. Les violacions de qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial als que es fa referència en aquest apartat seran perseguides mitjançant les accions penals i civils contemplades a la legislació vigent.

Els/les Usuaris/es i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hipervincle entre la seva pàgina web i la Web (d’ara en endavant anomenat l’“Hipervincle”) hauran de comptar amb l’autorització expressa de CRAC i complir les condicions següents:

–          L’Hipervincle únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici de la Web, o al punt concret que autoritzi CRAC;

–          No es crearà un frame sobre pàgines web de la Web;

–          No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre CRAC, els seus directius, persones i els seus productes;

–          No es declararà ni es farà entendre que CRAC ha autoritzat l’Hipervincle o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la que s’estableix l’Hipervincle;

–          A excepció d’aquells que formin part del mateix Hipervincle, no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a CRAC.

–          La pàgina web en la que s’estableix l’Hipervincle no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i a las bones costums generalment acceptades i l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dels drets a tercers.

L’establiment de l’Hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre CRAC i el propietari de la pàgina web en la que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de CRAC dels seus continguts o serveis.5.

Protecció de dades.

CRAC compleix amb la normativa sobre protecció de dades. En aquells llocs de la Web on es sol·licitin dades s’informarà degudament de tot allò exigit per dita normativa al respecte.

No s’autoritza a que les dades d’aquells socis/es que apareguin al Directori puguin ser utilitzades per remetre’ls publicitat per cap mitjà.

Cookies

S’informa que en el programa de navegació per Internet dels Usuari/es es pot administrar l’acceptació de cookies i, si així ho desitgen, bloquejar-les. La política de cookies de CRAC és consultable a la Web.

Llei Aplicable.

El present Avís Legal es regeix per la llei espanyola. Per als casos en que la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, ambdues parts, amb renuncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).