Informació

L’Associació Professional de Conservadors-Restauradors de Catalunya (CRAC), és una associació sense ànim de lucre formada per professionals del món de la conservació-restauració de béns culturals i patrimoni artístic i històric.

La CRAC és el fruit de la fusió de dues associacions que tenien com a finalitat desenvolupar i millorar la professió del conservador-restaurador, a la vegada que la conservació del patrimoni català. Amb l’objectiu d’unir esforços, l’any 2011, el Grup Tècnic i l’ARCC, decidiren endegar un procés de fusió que culminà el 2013 amb la creació de la nova associació.

El Grup Tècnic, Associació professional dels Conservadors-Restauradors de Catalunya, va ser creat a Barcelona l’any 1983 per un grup de professionals procedents de l’àmbit de la conservació-restauració dels béns culturals que tenien com a objectiu treballar pel reconeixement de la disciplina i la protecció del patrimoni cultural. L’any 1999, el Grup Tècnic fou reconegut com a membre de la Confederació Europea d’Organitzacions de Conservadors-Restauradors, l’E.C.C.O, organització internacional que treballa pel reconeixement de la professió i que promou un nivell elevat de formació, a través de l’edició i l’adopció d’un codi ètic reconegut.

L’Associació de Conservadors-Restauradors de Catalunya (ARCC) va ser creada l’any 1996 amb la intenció de millorar i potenciar la professió i contribuir a una major interrelació entre els conservadors-restauradors. Fou constituïda com una associació sense ànim de lucre, formada per professionals del món de la conservació-restauració de béns culturals i patrimoni artístic.

Actualment, la CRAC representa gairebè 300 professionals que treballen en l’àmbit de la conservació del patrimoni cultural. Entre els ells hi ha autònoms, empreses, assalariats i funcionaris.

Grup Tècnic (1983)

ARCC (1996)

La nostra missió és la de promoure i valorar la nostra professió. Aquesta tasca fa que tinguem com a prioritat la preservació, la conservació i l’ús social sostenible del patrimoni cultural.

El nostre àmbit és ampli, tant pel que fa a la salvaguarda del patrimoni, com pel reconeixement de la professió en el sí de la societat.

Actualment treballem en:

 • La modificació de la Llei de Patrimoni i la inclusió de la figura del conservador-restaurador en la mateixa.
 • La presència dels conservadors-restauradors als òrgans assessors de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
 • La mediació dins els programes pedagògics de grau a la Universitat de Barcelona i a l’Escola Superior de Conservació-Restauació de la Generalitat de Catalunya.
 • Som membres actius i col·laborem regularment amb ECCO, l’organisme Europeu de defensa del patrimoni i de la conservació.

CRAC dóna els següents serveis als seus socis

 • Biblioteca
 • Directori professional de conservadors-restauradors a la web
 • Descomptes amb entitats col·laboradores
 • Borsa de treball
 • Cursos de formació professional i Reunió Tècnica trianual
 • CRAC, com a membre institucional de l’ICOM, disposa de tres carnets que permeten als nostres socis i sòcies d’entrar gratuïtament o amb descomptes a gran part dels museus del món. Per tal de gaudir-ne, els socis han de posar-se d’acord amb l’administratiu de CRAC (Patricio Bottos) per recollir i retornar el carnet a la seu (info@cracpatrimoni.com). El temps màxim per retornar el carnet des de que es recull és d’un mes.
 • CRAC també pot oferir la possibilitat d’escriure una carta de presentació en cas que els socis vulguin fer-se membre individual de l’ICOM.

Gran part de l’activitat de l’associació, es porta a terme mitjançant grups de treball coordinats per la pròpia estructura de la junta de govern. Tots aquests grups de treball estan formats pels membres de la junta i per col·laboradors externs socis de l’associació. Tots plegats donem un temps voluntàriament per ajudar a portar a terme totes les iniciatives.
Si tu també ets soci de l’Associació i vols col·laborar, escriu-nos un correu electrònic o truca’ns, i digues on t’agradaria participar. En l’actualitat són els següents:

1. Formació Permanent

Col·laborem amb professionals de la conservació-restauració de béns culturals, en tots els seus àmbits, per oferir cursos de formació actualitzada, xerrades i jornades sobre temes del vostre interès. Paral·lelament, cada tres anys organitzem la Reunió Tècnica, un congrés internacional on es tracta un tema rellevant en relació a la professió i on es conviden a persones expertes en la temàtica.

Si teniu suggerències o demandes a fer-nos, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

2. Comunicació i Difusió:

Des del Grup de Comunicació treballem perquè l’Associació arribi a tothom gestionant la pàgina web i les nostres xarxes socials, on publiquem cursos i notícies relacionades amb la conservació-restauració.

Amb CRAC hem creat una imatge corporativa única per tal que se’ns reconegui fàcilment i que ens permeti posicionar-nos a la societat, als mitjans i a altres institucions ràpidament.

3. Legislació

Aquest grup s’encarrega de les negociacions i vincles amb l’administració pública, de l’estudi i els canvis a la llei de Patrimoni i del vincle de la professió amb el Departament de Cultura.

4. Entitats i empreses col·laboradores

Treballem els diversos convenis amb empreses privades, tant de subministrament de material, com vinculades a la professió, com empreses de formació que ofereixen avantatges als nostres associats/des..

5. Defensa de la professió

Vetllem per la defensa del professional i la bona praxis tan en l’àmbit administratiu com en l’àmbit privat.

A l’hora de crear l’Associació es varen adoptar uns valors i objectius, per defensar de manera unitària el reconeixement social i laboral de la professió de conservador-restaurador i des de CRAC tenim com a finalitat:

Vetllar pels interessos de la professió per a assolir la valoració i dignificació dels professionals en tots els seus àmbits de competència.

Pertànyer i col·laborar amb les institucions reconegudes internacionalment que vetllen per a la preservació del patrimoni cultural i la defensa de la nostra professió, com l’E.C.C.O. (European Confederation of Conservators-Restorers Organisations), l’ICOM (International Council of Museums), etc.

Vetllar per un alt nivell de formació, coneixement, habilitat, experiència i judici crític dels conservadors-restauradors del patrimoni, promovent la formació oficial, l’actualització de coneixements i la recerca en l’àmbit de la conservació-restauració.

Fomentar la comunicació i la relació professional entre els conservadors-restauradors, promovent activitats culturals i formatives per tal d’elevar el nivell tècnic dels associats així com assegurar la seva formació permanent, perfeccionament i especialització.

Fomentar la interdisciplinarietat entre els diferents professionals vinculats als béns culturals.

Mantenir un alt nivell de competència i d’integritat entre els conservadors-restauradors.

Intervenir, per via de mediació o arbitratge, en els conflictes professionals que es puguin produir entre persones associades o entre aquestes i terceres persones, sempre que ho sol·licitin de comú acord les parts implicades.

Fomentar la preservació, la conservació a llarg termini i l’ús social sostenible de tot el patrimoni cultural en interès general de tota la societat.

Oferir col·laboració i assessorament en el seu àmbit d’actuació a les entitats que ho sol·licitin.

Promoure la participació en òrgans consultius de l’administració i aconseguir les vies de comunicació per a ser escoltats a l’elaboració de disposicions que afectin a la professió i exercir funcions i activitats per delegació de l’Administració de la Generalitat en representació dels professionals de l’àmbit, segon art. 32 de la Llei 7/2006

Presidenta
Mercè Gual

Vicepresident
Ramon Solé

Tresorer
Carles Ribó

Secretària
Marta Freixa

Vocals
Guillem Masalles
Esther Llorca
Glòria Palomares
Maria Isabel Garcia 
Patricia Rebollo
Glòria Burjons

Membres de la Junta Directiva

Membres de la Junta Directiva actual.