L’Escola Superior de Conservació Restauració de Béns Culturals de Catalunya

Escola

L’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya va néixer l’any 1991 per voluntat de la Generalitat de Catalunya, com a conseqüència de l’evolució del sector de la conservació i restauració davant dels avanços científics i tecnològics.

Durant 21 anys s’ha impartit el Títol en Conservació i Restauració en les especialitats de Conservació i Restauració d’Arqueologia, de Document Gràfic, d’Escultura i de Pintura (equivalent a una diplomatura universitària a tots els efectes), amb un total de 697 titulats.

Actualment, ofereix el Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals, que queda inclòs a tots els efectes al nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior i serà equivalent al títol universitari de Grau (Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, 44 – BOE núm. 295, 10.desembre. 2013, pàg. 97892). També s'imparteix el Màster en ensenyaments artístics de Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic (2a edició).

L’ESCRBCC ofereix una formació en grups reduïts i estructurada en especialitats, la qual cosa permet formar professionals altament qualificats en els diferents àmbits del patrimoni.

Els ensenyaments són públics, oficials i estan emmarcats dins dels Ensenyaments Artístics Superiors del Departament d’Ensenyament de la generalitat de Catalunya.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU Catalunya), és l’òrgan responsable de la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació d’aquests ensenyaments.

L’ESCRBCC està situada a Nou Barris, al carrer Aiguablava núm. 109-113 de Barcelona.

Web ESCRBCC