La Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona

Fac BBAA UB

La Facultat de Belles Arts es troba al Campus de la Diagonal, de la UB a Barcelona. Els estudis de conservació-restauració han format part dels diferents plans d’estudis des que l’antiga Escola Superior de Belles Arts entrà a formar part de la Universitat de Barcelona el 1978, inicialment com una sola assignatura, com una especialitat o itinerari de la Llicenciatura en Belles Arts després i finalment, des de l’any 2010, com un Grau en Conservació Restauració de Béns Culturals. Des del 2009 també es pot cursar un Màster oficial en Conservació-Restauració que, si es vol, permet continuar amb el doctorat en l’especialitat de Conservació-restauració.

GRAU EN CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS
El Grau de conservació i restauració està format en 240 crèdits ECTS, que s’han de cursar de forma presencial. Aquest grau permet formar professionals competents, qualificats i capacitats per dur a terme les intervencions que demanen les obres del nostre patrimoni cultural per preservar-les i transmetre-les a les generacions futures. L’ensenyament proporciona la formació teòrica, pràctica, tècnica i científica que sustenta les habilitats i les capacitats necessàries per dur a terme, d'una manera acurada i reflexiva, l'examen, el diagnòstic, la documentació, la conservació preventiva, la conservació curativa i la restauració dels béns cultural.

MASTER DE DIRECCIÓ DE PROJECTES DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ (MASTER OFICIAL)
El Màster de Direcció de Projectes de Conservació-Restauració es proposa com una eina per a la formació avançada dels futurs professionals de l'àmbit de la conservació-restauració del patrimoni. Té un total de 60 crèdits repartits en un o dos anys de formació segons decideixi l’alumne. L'estructura del màster està pensada per proporcionar coneixements i experiències pràctiques als estudiants de manera que puguin assumir amb èxit la direcció de projectes de conservació-restauració de béns patrimonials.
L'èmfasi en el contingut del màster rau en la idea de la direcció de projectes, especialment de col·leccions i conjunts patrimonials, de manera que es potencia el paper del conservador-restaurador com a professional que ha de coordinar el treball multidisciplinari que comporta la intervenció en un conjunt assumint totes les competències que implica una intervenció important.