Reunió Tècnica 2023

 CAT/ENBANNER WEB crac2023 VFINAL3

Convocatòria

L’associació professional Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya (CRAC) convoca la XVII Reunió Tècnica de conservació-restauració que tindrà lloc al Museu del Disseny de Barcelona. 

Tema de la Reunió Tècnica

La conservació-restauració continua evolucionant en aquest segle XXI, treballant amb patrimoni cada vegada més insòlit i divers. La professió emprèn nous reptes i s’enfronta a tipologies i materials recents, endinsant-se en un canvi de paradigma que afecta transversalment a tot el sector i ens obliga a emprendre noves metodologies de treball, recolzades en l’estudi científic i els avenços tecnològics.

La globalització, la necessària tendència a la sostenibilitat, els nous materials, els formats atípics, els efímers, les col·leccions singulars o els espais patrimonials entre d’altres, fan evolucionar les especialitats i els treballs interdisciplinaris, ampliant els camps de formació i d’investigació tradicionals.

La creixent maduresa de la professió, guiada pel seu codi deontològic, ha de permetre als conservadors-restauradors adaptar-se a aquest nou paradigma i ser capaços de garantir la salvaguarda de tot aquest patrimoni. Per això, és imprescindible donar a conèixer els projectes que duen a terme els professionals d'especialitats al marge de la tradició acadèmica, o amb una presència més limitada en els plans d'estudis actuals.

Així doncs, la XVII Reunió Tècnica va dirigida a totes i tots els conservadors-restauradors i perfils professionals afins, interessats en les especialitats singulars, sigui pels materials o les tipologies tractades, i que, molt sovint, no han tingut uns canals de difusió prou consolidats.

Quins són alguns dels nous reptes amb els quals es troba la professió?

 • El tractament de materials recents o poc estudiats: el paradigma dels plàstics.
 • Col·leccions o béns patrimonials singulars: l’art contemporani, l’art multimèdia, els registres sonors, fotogràfics i audiovisuals, el material cientificotècnic, l’arquitectura prefabricada de cartró, el material etnològic, l'orfebreria, els vitralls, els efímers en paper, els materials d’indumentària i moda,  el mobiliari i el  disseny  industrial.
 • Treballar per una conservació-restauració més eficaç i sostenible: la consolidació de la conservació preventiva i l’aparició del concepte de la preservació del valor simbòlic dins la teoria contemporània de la restauració del 2004, que introdueix la urgència d’elaborar nous programes de gestió.
 • La conservació i el manteniment dels objectes en moviment o en ús, des de l’art cinètic, el patrimoni religiós  fins al patrimoni científic i industrial.
 • La gestió dels materials perillosos continguts en les col·leccions del segle XX, com l’amiant, el plom o l’arsènic.
 • L’elaboració de plans d'emergència per a les col·leccions singulars.

Aquesta trobada tècnica és una finestra oberta als professionals de la conservació-restauració de totes les especialitats per exposar treballs d’investigació, recerques i intervencions. Un espai per compartir experiències i reptes amb la voluntat de donar visibilitat a una realitat transversal i plural, fomentant el debat crític dins d’una estratègia global pel reconeixement de la professió. 

Des de la CRAC creiem que és una oportunitat única per conèixer i difondre nous recorreguts en l’àmbit laboral i d’investigació acadèmica.

Les comunicacions s’organitzaran en tres blocs:

 • Intervencions de conservació-restauració. Experiències i reptes.
 • La  gestió de les col·leccions i béns patrimonials singulars: un perfil versàtil.
 • La conservació de nous materials. Desafiaments i recerca.

Comunicacions orals i pòsters 

Els professionals podran presentar comunicacions en format oral i pòster en una sessió que els hi serà dedicada. Les persones interessades a participar hauran d’enviar un resum de màxim 750 paraules sota la forma del model adjunt (format Word) a l’adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Els resums i les contribucions rebudes seran avaluats per experts membres del comitè científic. Les actes del congrés seran publicades en color i distribuïdes amb el material entregat en el moment del registre dels participants.

Les llengües de la Reunió Tècnica són el català, el castellà i l’anglès. Durant el congrés hi haurà servei de traducció simultània en aquestes tres llengües. 

Dates

30 de setembre 2022: data límit d’acceptació dels resums

20 de novembre 2022: selecció de les contribucions i comunicació als autors

15 de febrer 2023: entrega dels manuscrits

Febrer – maig 2023: revisió del comitè científic

Localització

El congrés tindrà lloc a l’auditori del Museu del Disseny de Barcelona: 

http:// ajuntament.barcelona.cat/dissenyhub/ca/auditori-0

 Comitè organitzador

Coordinadora: Núria Piqué 

Junta Directiva de Conservadors Restauradors Associats de Catalunya (CRAC)

Model de resum per les conferències (màxim 750 paraules) a tornar a l’adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Títol:

Autor (s):

Professió:

Adreça postal: 

Telèfon de contacte:

Correu electrònic: 

 Introducció:

Tema a desenvolupar : 

Conclusions :

///

ENGLISH

BANNER WEB crac2023 VFINAL3

Announcement

The professional association of Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya (CRAC) announces the XVII Technical meeting of Conservation-Restoration at the Barcelona Design Museum.

Theme of the technical meeting

Conservation-restoration continues to evolve in the 21st century, adding a more diverse and unique artistic heritage to work with. Recent typologies and materials have raised new challenges for the profession, resulting in a paradigm shift that transversally affects the entire sector. In response to this, new working methodologies are being developed based on scientific research and technological advancements. 

As a result of globalization, the need for sustainability, new materials, special collections and heritage sites, among other reasons, the different specializations and interdisciplinary works are evolving and are broadening traditional training and research approaches. 

The growing maturity of the profession, guided by its code of ethics, must allow conservators-restorers to adapt themselves to this new paradigm and be capable of guaranteeing the safeguarding of this entire heritage. Therefore, it is essential to showcase the work of many professionals involved in particular specializations that are neither part of traditional academia nor have a significant presence in current training programs.

The XVII Technical Meeting is addressed both to all conservators-restorers and to those working on related fields, who are interested in particular and unique specializations, either by their materials or their typologies; specializations that have not usually found enough exposure through the regular outlets.

What are some of the new challenges that the field faces?

 • New or little-known materials treatment: plastics paradigm.
 • Collections and singular heritage goods: contemporary and multimedia art, photographic and audiovisual records, scientific-technical materials, prefabricated cardboard architecture, ethnological material, goldsmithing, stained glass, ephemeral objects on paper, clothing and fashion materials, furniture and industrial design, to name just a few.
 • Promoting more efficient and sustainable conservation-restoration: Consolidation of the preventive conservation, and the new concept of preserving the symbolic value included in the Contemporary Restoration Theory of 2004, that introduces the need of creating new management programs.
 • Preserving and maintaining objects in motion or in use, from kinetic art and religious heritage to scientific and industrial heritage.
 • Managing hazardous materials contained in 20th-century collections, such as asbestos, lead or arsenic.
 • Designing emergency plans for unique collections.

The XVII Technical Meeting is an opportunity for all conservation-restoration professionals, regardless of their specialization, to showcase their research, innovation and intervention works. A platform to share experiences, challenges, and give visibility to a transversal and plural reality, and to encourage a critical debate with a global strategy in order to get our field be recognized worldwide. CRAC believes that this is a great chance to disseminate new working tendencies and academic research.

The meeting is divided into three blocks: 

 • Issues and experiences in conservation-restoration interventions.
 • Collections and Artistic Heritage Goods Management: a versatile profile.
 • Conservation of new materials: challenges and research.

Oral communications and posters

Professionals will be able to present oral communications or posters during assigned sessions. Interested candidates will send up to 750 words proposals in a Word format (see attached form) to Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Each proposal will be evaluated by the expert members of the scientific committee. All participating presentations in this congress will be published in color and distributed to all registered participants at registration.

The XVII Technical Meeting will be conducted in Catalan, Spanish and English. During presentations, simultaneous translation will be provided in all three languages.  

Dates

September 30, 2022: Proposals submission deadline.

November 20, 2022: Proposals selected and notification to the authors.

February 15, 2023: Manuscripts deadline.

February – May 2023: Scientific Committee manuscripts readings

Location

The XVII Technical Meeting will be held at auditorium of the Barcelona Design Museum:

http://ajuntament.barcelona.cat/dissenyhub/ca/auditori-0

Organizing Committee

Coordinator: Núria Piqué

Board of Directors of Conservators-Restorers Associates of Catalonia (CRAC)

Abstract model for conferences (maximum 750 words) forward to the email address: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Title:

Author(s):

Profession:

Postal address:

Contact telephone number:

Email:

Introduction:


Topic to be developed:

Conclusions: