Objectius

A l'hora de crear l'Associació es varen adoptar uns valors i objectius, per defensar de manera unitària el reconeixement social i laboral de la professió de conservador-restaurador i des de CRAC tenim com a finalitat:

  • Vetllar pels interessos de la professió per a assolir la valoració i dignificació dels professionals en tots els seus àmbits de competència.
  • Pertànyer i col·laborar amb les institucions reconegudes internacionalment que vetllen per a la preservació del patrimoni cultural i la defensa de la nostra professió, com l'E.C.C.O. (European Confederation of Conservators-Restorers Organisations), l'ICOM (International Council of Museums), etc.
  • Vetllar per un alt nivell de formació, coneixement, habilitat, experiència i judici crític dels conservadors-restauradors del patrimoni, promovent la formació oficial, l'actualització de coneixements i la recerca en l'àmbit de la conservació-restauració.
  • Fomentar la comunicació i la relació professional entre els conservadors-restauradors, promovent activitats culturals i formatives per tal d'elevar el nivell tècnic dels associats així com assegurar la seva formació permanent, perfeccionament i especialització.
  • Fomentar la interdisciplinarietat entre els diferents professionals vinculats als béns culturals.
  • Mantenir un alt nivell de competència i d'integritat entre els conservadors-restauradors.
  • Intervenir, per via de mediació o arbitratge, en els conflictes professionals que es puguin produir entre persones associades o entre aquestes i terceres persones, sempre que ho sol·licitin de comú acord les parts implicades.
  • Fomentar la preservació, la conservació a llarg termini i l'ús social sostenible de tot el patrimoni cultural en interès general de tota la societat.
  • Oferir col·laboració i assessorament en el seu àmbit d'actuació a les entitats que ho sol·licitin.
  • Promoure la participació en òrgans consultius de l'Administració. Aconseguir les vies de comunicació per a ser escoltats a l'elaboració de disposicions que afectin a la professió i exercir funcions i activitats per delegació de l'Administració de la Generalitat en representació dels professionals de l'àmbit, segon art. 32 de la Llei 7/2006.